قصــــــ♥ــــه ی دل

مـــن می نویسم و تـــــــو نـــمی خوانی ! امـــــــــــا مخــاطب که تـــو باشــی… مدیــــــونم اگر ننـــــــویسم… .

شهریور 94
1 پست
مهر 93
1 پست
شهریور 93
2 پست
مرداد 93
2 پست
تیر 93
11 پست
خرداد 93
10 پست
اسفند 92
7 پست
بهمن 92
9 پست
دی 92
4 پست
مهر 92
11 پست
شهریور 92
12 پست
مرداد 92
14 پست
تیر 92
15 پست
خرداد 92
9 پست
بچگی
1 پست
♥تا_کی!♥
1 پست
♥اه♥
1 پست
♥تولد♥
1 پست
♥ارومم♥
1 پست
♥عاشقم♥
1 پست
♥سردم♥
1 پست
♥خالیم♥
1 پست
♥مجهول♥
1 پست
♥ghah♥
1 پست
♥هه♥
2 پست
♥اشغال♥
1 پست
♥لیاقت♥
1 پست
♥فاصله♥
1 پست
♥غرور♥
1 پست
♥سکوت♥
1 پست
♥لعنت♥
1 پست
♥اهای♥
1 پست
♥دروغ♥
1 پست
♥مرد♥
1 پست
♥سرد♥
1 پست
♥میرم♥
1 پست
♥هیچکس♥
1 پست
♥بازی♥
1 پست
♥احمق♥
1 پست
♥قلبم♥
1 پست
♥مرده♥
1 پست
♥عذاب♥
1 پست
♥دریا♥
1 پست
♥ارزش♥
1 پست
♥ادما♥
1 پست
♥کاش♥
1 پست
♥ادعا♥
1 پست
♥خودم♥
1 پست
♥شکست♥
1 پست